Záruka

Záruka na batérie a príslušenstvo

Na dávkovače saponátu sa vzťahuje záruka výrobcu na obdobie jedného roka.
Na batérie a iné príslušenstvo sa vzťahuje záruka výrobcu na obdobie dva roky. Informácie o dĺžke záruky na konkrétny model je uvedený na stránkach s podrobnosťami o produktoch.

Záruka na drezy Lavello

 1. Nasledujúce dojednania, obsiahnuté v týchto ustanoveniach a podmienkach záruky majú tento význam:
  1. Záruka má význam všetkých práv a povinností, ktoré vyplynú z týchto ustanovení a podmienok záruky a z ustanovení Občianskeho zákonníka;
  2. Zariadenie” znamená zakúpený drez a drez bez chýb, ktorý držiteľ záruky obdržal namiesto chybného zariadenia;
  3. Poskytovateľ záruky je Lavello s.c, ul. Słoneczna 8, 67-410 Łupice pre SK trh
  4. “Zásah vyššej moci” znamená akúkoľvek vonkajšiu udalosť veľkého rozsahu, ktorej poskytovateľ záruky alebo servisné centrum, ktorý vykonáva alebo sa chystá vykonať záručnú opravu na zariadenie, nie sú schopní zabrániť a ktorá je mimo ich kontroly, zahŕňajúc, napr. nepokoje, štrajky, kolektívne spory, ozbrojené konflikty a prírodné katastrofy;
  5. Držiteľ záruky je osoba, ktorá získala zariadenie od výrobcu a každý ďalší vlastník zariadenia, ktorý drží záručný list, ktorý účinne získal právo na záruku.
 2. Poskytovateľ záruky zabezpečuje záruku na zariadenie po dobu 10 rokov odo dňa jeho predaja.
 3. Držiteľ záruky môže uplatňovať svoje práva tiež po uplynutí záručnej lehoty špecifikované v klauzuly 2 vyššie. V takom prípade je na strane držiteľa záruky povinnosť preukázať, že vada zariadenia sa objavila pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Záruka je platná len na území Slovenskej republiky.
 5. Záručná lehota začína plynúť dňom nákupu, preukázaný dôkazom nákupu.
 6. Záruka zahŕňa len výrobné chyby.
 7. Ak je vada alebo poškodenie výrobku zistené počas záručnej lehoty, jeho používanie alebo montáž musí byť okamžite prerušená, a poskytovateľ záruky musí byť okamžite upozornený na vadu. Poskytovateľ záruky nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo straty plynúce z používania chybného zariadenia.
 8. Reklamácie sú posudzované do 14 dní.
 9. V prípadoch mimo kontroly poskytovateľa záruky, zahŕňajúc zásah vyššej moci, lehota na posúdenie reklamácie môže byť predĺžená o dobu trvania zásahu vyššej moci, alebo o čas trvania prekážok mimo kontroly poskytovateľa záruky.
 10. Ak poskytovateľ záruky nesplní lehoty špecifikované v klauzuly 7 tejto záruky, držiteľ záruky je oprávnený na predĺženie záručnej lehoty na zariadenie o čas, ktorý trvá spracovanie reklamácie.
 11. Záruka nepokrýva poškodenia zariadenia spôsobené:
  1. montážou zariadenia mimo súlad s priloženým montážnym návodom výrobcu;
  2. použitím nevhodných nástrojov alebo materiálov na montáž, nesprávnym používaním, tj. mimo súlad s plánovaným použitím Zariadenie a návodom na použitie;
  3. nevhodným skladovaním alebo prepravou zariadenia, zahŕňajúc prepravu iným spôsobom než dohodnutým s poskytovateľom záruky vo vzťahu k uplatneniu práv zo záruky (pozri bod 13 tejto záruky);
  4. vykonávaním vlastných alebo nezávislých opráv a úprav;
  5. zrazeninami z úžitkovej vody alebo neadekvátnou kvalitou vody;
  6. neadekvátnymi vlastnosťami úžitkovej vody;
  7. nevhodnou starostlivosťou o zariadenie, napr. použitím nevhodných čistiacich prostriedkov a pomôcok;
  8. mechanickým a teplotným poškodením spôsobeným nevhodným zaobchádzaním so zariadením
  9. opotrebovaním počas bežného používania;
  10. nesprávnou údržbou, čistením, montážou a úpravami, ktoré sú v rozpore s opísanými v návode na použitie alebo v rozpore s tými, ktoré zariadenie vyžaduje k správnej prevádzke.
  11. teplotám vyšším ako 280 stupňov Celzia
 12. Vzhľadom k spôsobu výroby granitových drezov (vypaľovanie pri vysokej teplote), rozmery uvedené v tejto ponuke sú približné a môžu sa líšiť maximálne o 5 mm. Reklamácie týkajúce sa menších rozdielov nebudú uznané
 13. Akékoľvek mechanické chyby musia byť nahlásené okamžite, ale nie neskôr ako do 7 dní odo dňa ich zistenia. Montáž alebo použitie chybného zariadenia musí byť tiež prerušené. Pokiaľ nie sú tieto podmienky splnené, reklamácia nebude uznaná. Poskytovateľ záruky si v každom prípade vyhradzuje právo overenia príčiny poškodenia. Bremeno dôkazu v momente zistenia závady je u držiteľa záruky.
 14. Pri podávaní reklamačnej sťažnosti musí osoba oprávnená k reklamácii najprv dohodnúť s poskytovateľom záruky spôsob vrátenia chybného zariadenia. Napriek tomu však, bez ohľadu na zvolený spôsob vrátenia tovaru, náklady na doručenie zariadenia k poskytovateľovi záruky budú pokryté držiteľom záruky.
 15. Dokázať oprávnenie na uplatnenie záruky je možné prostredníctvom doloženie potvrdenia o predaji alebo iného spoľahlivého potvrdenia o nákupe. Držiteľ záruky je tiež povinný riadiť sa všetkými ostatnými požiadavkami tejto záruky, ako je uvedené v klauzuly 11.
 16. Držiteľ záruky je oprávnený k výmene zariadenia za nové zariadenie, ktoré je bez chýb, alebo k vráteniu kúpnej ceny za zariadenie. Držiteľ záruky je oprávnený na vrátenie kúpnej ceny iba ak poskytovateľ záruky nie je schopný zariadenie vymeniť.
 17. Zariadenie vymenené za nové zariadenie bude úplne nové a bude tvoriť zodpovedajúci ekvivalent k zariadeniu, na ktorom bola zistená vada.
 18. Poskytovateľ záruky nie je zodpovedný za prehlásenie tretích strán.
 19. Táto záruka nevylučuje, nelimituje a neznižuje práva držiteľa záruky vzhľadom k zhode zariadenia so zmluvou.
 20. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito ustanoveniami a podmienkami záruky, sa uplatní ustanovenia Občianskeho zákonníka.